Подаване на сигнали

Ние, “ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ“ АД, непрекъснато се стремим към изграждането и поддържането на вътрешно организационни механизми за контрол, които да предотвратят и препятстват нередности от всякакво естество и в частност нарушаването на националното законодателство, на европейски или международни правни актове при осъществяване дейността си.

В дух на откритост и лоялност ние сме установили ефективни Правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващите действия по тях, за да създадем достъпни възможности за сигнализиране при нередности и да гарантираме:

 • всеки сигнал за нарушение, свързано с нашата дейност в обхвата на приложението на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения ще бъде обективно и внимателно проверен;
 • подаващите сигнали лица ще бъдат справедливо защитени съобразно изискванията на закона.

Създаденият канал за приемане на сигнали за нарушения и предложения за тяхното предотвратяване, предоставя възможност да подадете своя сигнал или предложение относно свързани с дейността на дружеството и обхвата на приложното поле на закона.

Сигнал може да подадете по един от следните канали и начини:

Вътрешен канал за подаване на сигнал

 • Писмен сигнал – формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно закона, който да депозирате лично или по пощата на адрес: общ. Благоевград, с. Покровник 2708, Индустриална зона-3 № 15, „Хидроенергийна компания“ АД. Върху плика отбележете, че съдържа „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“.
 • Сигнал чрез електронна поща по образец – Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения, който да изпратите на адрес: compliance@hec.bg, подписан с мокър подпис или квалифициран електронен подпис (КЕП).
 • Устен сигнал – на телефонен номер: +359 893 06 36 75, можете да подадете своя сигнал на отговорния служител или да уговорите при възможност лична среща с него. Устният сигнал се документира чрез попълване на Формуляр от служителя, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна. Формулярът може да откриете тук.

 

Външен канал за подаване на сигнал

 • Писмено до КЗЛД: по имейл whistleblowing@cpdp.bg
 • Устно до КЗЛД: на място в КЗЛД, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, София 1592.

Към сигнала си можете да приложите документи и други източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, както и да посочите данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъдат надлежно защитени и ще бъдат предприети нужните мерки за ограничаване на достъпа до информацията единствено до служителите, на които тези данни са необходими за изпълняване на служебните им задължения.

Важно е да знаете също, че:

 • Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност.
 • По анонимни сигнали и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство, дори да са били регистрирани.
 • Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на закона и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
 • Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

Ще Ви предоставим обратна информация за предприетите по сигнала Ви действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала.